Zamknij
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
Witryna Pewniaczek.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Pewniaczek.pl

                NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA RELACJE PRAWNE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI, A ADMINISTRATOREM W RAMACH SERWISU PEWNIACZEK.PL ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU.  

   

   

   

  1. Definicje 

   

1.1.   Administrator – SPORTS ANALYST PORTAL Ltd. Z siedzibą w Londynie: 2ND FLOOR COLLEGE HOUSE, 17 KING EDWARDS ROAD RUISLIP, LONDON HA4 7AE.  

1.2.   Serwis - strona internetowa udostępniana w sieci Internet pod adresem www.pewniaczek.pl, która zapewnia dostęp do informacji sportowych, specjalizujących się w opiniach ekspertów (Tipsterów) na temat możliwych wyników wydarzeń sportowych.  

1.3.   Tipster – użytkownik posiadający rozszerzenie Konta umożliwiające zamieszczanie w Serwisie informacji sportowych dotyczących możliwych wyników wydarzeń sportowych.  

1.4.   Użytkownik - każda osoba fizyczna, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu i/lub która dokonała rejestracji w ramach Serwisu (również Tipster).   

1.5.   Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu  art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm .).   

1.6.   Polityka Prywatności - zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników przez Administratora.   

1.7.   Konto - konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis i korzystać z jego pełnej funkcjonalności.   

   

  1. Postanowienia Ogólne 

   

2.1.   Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Serwis nie jest witryną hazardową, a typy, publikowane w ramach Serwisu są analizami sportowymi wyrażonymi prawdopodobieństwem w postaci kursu i jako takie mają charakter czysto informacyjny.   

2.2.   Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że typy, porady i informacje publikowane w Serwisie nie są dostarczane przez Administratora, lecz przez niezależnych Użytkowników - Tipsterów, którzy w tym zakresie nie są kontrolowani przez Administratora. Typy, porady i informacje publikowane w Serwisie są prywatną opinią Użytkowników - Tipsterów i nie stanowią oferty jakichkolwiek usług.   

2.3.   W ramach Serwisu Użytkownicy nie mogą uczestniczyć w żadnych grach hazardowych, w tym w szczególności zawierać zakładów wzajemnych.   

2.4.   Użytkownicy oświadczają wobec Administratora, że ukończyli osiemnaście (18) lat (lub osiągnęli inny wiek, który – w świetle prawa ojczystego Użytkowników uprawniają ich do zawierania wiążących umów), posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyrażają zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem.   

2.5.   Użytkownicy niezdolni do zawarcia wiążącej prawnie umowy z Administratorem lub tacy, którym zakazuje się korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis ze względu na obowiązujące w danym państwie lub regionie obostrzenia, włączywszy w to kraj/region aktualnego pobytu Użytkownika i miejsce korzystania z usług, nie powinni korzystać z Serwisu.   

2.6.   W celach umownych, Użytkownik wyraża zgodę na komunikację z Administratorem i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.  

2.7.   Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie, wszelkie dane są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko oraz zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.  

2.8.   Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora. Podlegają one ochronie na gruncie przepisów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i innych obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Administratora. Wszystkie znaki towarowe i nazwy towarowe stanowią własność Administratora. Bez wyraźnej zgody Administratora Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.  

2.9.   W odniesieniu do Użytkowników z Unii Europejskiej Administrator w związku z umowami zawieranymi z takimi użytkownikami poprzez Serwis spełnia obowiązki informacyjne względem Użytkowników zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) – więcej informacji dot. ochrony danych znajduje się w Polityce Prywatności Serwisu.  

   

  1. Zasady korzystania z Serwisu 

   

3.1.   Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator.  

3.2.   W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora.  

3.3.   Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i w całości akceptuje ich postanowienia bez zastrzeżeń.  

3.4.   Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie urządzenia wyposażonego w system operacyjny z dostępem do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.  

3.5.   Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów wykorzystujących Java, Java Script, Flash, Quicktime, Acrobat Reader oraz plików cookies.  

3.6.   Zawartość strony internetowej www.pewniaczek.pl jest dostępna dla wszystkich pełnoletnich Użytkowników sieci Internet z ograniczeniem pewnych treści wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych lub posiadających wykupiony abonament.  

3.7.   Dostęp do typów zamieszczonych w Serwisie mogą otrzymać tylko Użytkownicy, którzy indywidualnie i dobrowolnie zgłoszą chęć korzystania z materiałów na podstawie wykupionego abonamentu. Opłaty abonamentowe oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Użytkownika  związane z korzystaniem z typów udostępnionych w ramach Serwisu nie podlegają zwrotowi ani reklamacji.  

3.8.   Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w Serwisie także akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności z chwilą przeglądania znajdujących się na nim treści i korzystania z jego funkcjonalności.  

   

  1. Zakładanie Konta 

   

4.1.   W celu założenia Konta Użytkownik ma obowiązek dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, datę urodzenia oraz nazwę Użytkownika będącą jednocześnie loginem i hasło. Użytkownik zobowiązany jest także dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, wyrażając przy tym inne zgody, od wyrażenia których Administrator uzależnił możliwość dokonania rejestracji.  

4.2.    Po weryfikacji danych przekazanych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez siebie adres e-mail wiadomość o założeniu Konta. Celem prawidłowego zakończenia procedury rejestracji Użytkownik ma obowiązek dokonać aktywacji Konta, która odbywa się poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany przez Użytkownika razem z informacją o założeniu Konta oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.  

4.3.   Po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Użytkownika w Serwisie, Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu po podaniu ustalonego loginu oraz hasła na stronie logowania.  

4.4.   Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik posiada dostęp do Konta, za pośrednictwem którego może edytować swoje dane. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są pełnoletni lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator odmawia utworzenia Konta.  

4.5.   Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie.  

4.6.   Użytkownik może udzielić dobrowolnej zgody na kontaktowanie się z nim przez Administratora w celach marketingowych, w tym wysyłania użytkownikowi informacji handlowej i materiałów reklamowych (na adres e-mail). Użytkownik może taką zgodę w każdej chwili odwołać wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail Administratora. Brak udzielenia zgody marketingowej przez Użytkownika nie wpływa jednak w żaden sposób na możliwość dokonania rejestracji oraz inne ograniczenia Serwisu.  

4.7.   Konto jest Użytkownikowi udostępniane przez Administratora Serwisu bezpłatnie i umożliwia korzystanie z Serwisu. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty związane z dostępem do Internetu według stawki operatora, z którym łączy go umowa. Innych kosztów związanych z zawarciem umowy z Administratorem Użytkownik nie ponosi (z wyjątkiem skorzystania przez użytkownika funkcjonalności dodatkowej wskazanej pkt. 5 Regulaminu).  

4.8.   Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w ramach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z dwóch lub więcej Kont lub próba założenia kolejnego Konta w ramach Serwisu są całkowicie zakazane, a wobec Użytkownika, który dokona takich czynności Administrator niezwłocznie wypowie umowę i zablokuje permanentnie dostęp do Serwisu. Na jeden adres IP bądź jedno urządzenie może przypadać tylko jeden Użytkownik, chyba, że Administrator postanowi inaczej w danym przypadku.  

4.9.   Każdy użytkownik może rozszerzyć swoje Konto o skonfigurowany profil Tipstera za pośrednictwem, którego będzie mógł dokonywać publikacji własnych typów.  

4.10.                      

  1. Zamawianie typów 

   

5.1.   W ramach Serwisu Użytkownik ma opcję wykupienia następujących abonamentów na typy:  

  1. a)      1-miesięczny abonament 
  2. b)      3-miesięczny abonament 
  3. c)      6-miesięczny abonament 
  4. d)      12-miesięczny abonament  

5.2.   Każdy ze wskazanych w powyższym punkcie abonamentów pozwala Użytkownikowi otrzymywać typy od konkretnego Użytkownika - Tipstera.  

5.3.   Wszystkie subskrypcje są nieograniczone pod względem liczby typów. Administrator gwarantuje minimum 10 typów miesięcznie. Jeśli z jakiegoś powodu minimalna miesięczna liczba typów nie przekracza 10, abonament zostanie przedłużony, dopóki nie osiągnie liczby 10 typów.  

5.4.   W celu wykupienia jednej z opcji abonamentu wymienionej w pkt. 5.1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu powinien udać się na profil Tipstera, którego typami jest zainteresowany, następnie wybrać opcję "Kup subskrypcję" i dokonać wyboru interesującej go opcji abonamentu postępując zgodnie z kolejno wyświetlanymi wskazówkami.  

5.5.   Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia na abonament w następujących przypadkach:  

  1. a)      informacje podane przez Użytkownika dla potrzeb rozliczeniowych są nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania; 
  2. b)      zamówienie Użytkownika jest nietypowe lub istnieje uzasadniona obawa popełnienia przestępstwa; 
  3. c)      istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat; 
  4. d)      istnieje podejrzenie, że Użytkownik odsprzedaje lub udostępnia typy osobom trzecim. 

5.6.   Użytkownik zawierając umowę z Administratorem w związku z zakupem płatnych typów wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem ustawowego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik jest ponadto zobowiązany do złożenia oświadczenia w przedmiocie zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odrębnej formie na pierwsze żądanie Administratora.  

5.7.   Spełnienie świadczenia, które zostało wskazane w pkt. 5.6. oznacza przekazanie Użytkownikowi chociażby jednego typu w ramach wykupionego przez niego abonamentu.  

5.8.   W przypadku spełnienia świadczenia przez Administratora przed upływem ustawowego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Administrator w takim przypadku nie ma obowiązku zwrotu należności tytułem wykupionego abonamentu.  

5.9.   7. Administrator ma obowiązek przekazać potwierdzenie zawarcia umowy z Użytkownikiem z Unii Europejskiej będącym konsumentem na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie takie powinno zawierać informacje wymagane przez stosowne przepisy prawa.   

   

  1. Oświadczenia Użytkownika 

   

6.1.   Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępniane, zamieszczane, rozpowszechniane i przechowywane przez siebie w dane, czego dokonuje za pośrednictwem terminu.  

6.2.   W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że:  

  1. a)      umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone; 
  2. b)      umieszczane dane nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają, nie znieważają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych; 
  3. c)      dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware,ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich; 
  4. d)      dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych; 
  5. e)      zobowiązuje się do korzystania z usługi, wszelkich funkcjonalności Serwisu oraz swojego Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami; 
  6. f)       zobowiązuje się do uszanowania opinii oraz poglądów innych Użytkowników oraz nienaruszania ich praw. 

   

  1. Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu 

   

7.1.   Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:  

  1. a)      Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych naruszających przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych); 
  2. b)      Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Administratora lub osoby trzecie; 
  3. c)      Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać, przeprowadzać transmisji ani umieszczać w Serwisie danych, które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowańkaralnych, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i materiałów; 
  4. d)      Użytkownik nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, 
  5. e)      Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, ani wchodzić na Konta innych Użytkowników Serwisu, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Administratora; 
  6. f)       Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z usług oferowanych przez Administratora; 
  7. g)      Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu a także nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować; 
  8. h)      Użytkownik nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych Użytkowników Serwisu, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników informacji handlowych, wiadomości typu "prześlij dalej", ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik nie może zamieszczać banerów oraz innych kreacji reklamowych, a także rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowanych do innych Użytkowników – bez zgody Administratora; 
  9. i)        Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych,czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych; 
  10. j)        Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im. 
  11. k)      Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych; 
  12. l)        Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać lub próbować zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego; 
  13. m)   Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, w tym innych Użytkowników; 
  14. n)      Użytkownik, który wykupi abonament na typy (określony w rozdziale 5 niniejszego Regulaminu) nie może ujawniać odpłatnie bądź nieodpłatnie tychże typów osobom trzecim bez względu na przyjętą przez siebie formę przekazywania informacji w tym zakresie. 

7.2.   W ramach działań podjętych w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, Administrator ma możliwość zastosowania wobec Użytkownika następujących sankcji:  

  1. a)      ostrzeżenie, 
  2. b)      ograniczenie możliwości korzystania z Serwisu, 
  3. c)      blokada czasowa Konta, 
  4. d)      blokada całkowita Konta. 

    

  1. Odpowiedzialność Administratora 

   

8.1.   Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia chwilowych przerw w dostępie do Serwisu lub Konta, które mogą być spowodowane pracami modernizacyjnymi lub problemami technicznymi. W przypadku problemów technicznych Administrator zobowiązuje się do ich jak najszybszego usunięcia.  

8.2.   W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona w przypadku:  

  1. a)      jakiejkolwiek szkody wynikającej z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora; 
  2. b)      jakiejkolwiek szkody wynikającej ze skorzystania przez Użytkownika z typu, porady i wszelkich innych informacji lub treści znajdujących się w Serwisie; 
  3. c)      jakiejkolwiek szkody wynikającej z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że Administrator ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcia zagrożenia wynikającego z takich wirusów etc.; 
  4. d)      jakiejkolwiek szkody będącej następstwem wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika; 
  5. e)      wszelkich działań podjętych przez Administratora w stosunku do Użytkownika związanych z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcji w ramach Serwisu; 
  6. f)       naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich; 
  7. g)      naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie; 
  8. h)      wszelkich działań polegających na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem oraz ich przetwarzaniu, w szczególności udostępnianiu osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników; 
  9. i)        jakiejkolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Administratora ze sporów między Użytkownikami). 

8.3.   Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń.  

8.4.   W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Administratora jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Administratora lub do których poniesienia zobowiązany będzie Administrator (koszty pomocy prawnej, odszkodowań, grzywien, nawiązek, kar pieniężnych, kar umownych, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne koszty, opłaty pozostające w związku z bezprawnym zachowaniem Użytkownika).  

8.5.   W razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Administratorowi z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich, Użytkownik ten na swój koszt wstąpi do postępowania w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.   

8.6.      

  1. Odpowiedzialność Użytkownika 

  

9.1.   Użytkownicy korzystający z Serwisu przyjmują do wiadomości, że typy, informacje i zalecenia publikowane w Serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownicy potwierdzają w związku z tym, że posiadają zdolność do czynności prawnych i uznają, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje czyny i decyzje. Użytkownicy nie będą domagać się odpowiedzialności od Administratora, jego przedstawicieli lub innych Użytkowników, za dostarczone typy, zalecenia lub informacje. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakikolwiek sposób korzystania z typów i informacji publikowanych w Serwisie.  

9.2.   Użytkownicy nie będą domagać się odpowiedzialności od Administratora, jego przedstawicieli lub innych Użytkowników, za dostarczone typy, zalecenia lub informacje. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakikolwiek sposób korzystania z typów i informacji publikowanych w Serwisie.  

9.3.   Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz podmiotów trzecich, nie może naruszać praw ochronnych tych podmiotów i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych bądź informacyjnych.  

9.4.   Posługiwanie się przez Użytkowników w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.  

9.5.   Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem określonych danych, jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.  

9.6.   Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu udostępnił Konto lub możliwość korzystania z usług świadczonych przez Administratora, tak jak za działania lub zaniechania własne.  

9.7.   Użytkownik zobowiązany jest dbać, aby do jego Konta w Serwisie, zawsze był przypisany aktualny adres e-mail.  

   

  1. Usunięcie konta 

  

10.1.                   Umowa łącząca Administratora z Użytkownikiem zawarta jest na czas nieokreślony. Zarówno Użytkownik, jak i Administrator mają prawo usunięcia konta (wypowiedzenie umowy). Brak jest minimalnego czasu trwania zobowiązania Użytkownika.  

10.2.                   Usunięcie Konta lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika informacji zawierającej informację o usunięciu/zablokowaniu konta.  

10.3.                   W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Administrator może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.  

10.4.                   Użytkownik może usunąć Konto w każdym momencie poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora prośby o usunięcie Konta. Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Użytkownika.  

10.5.                   W przypadku usunięcia Konta (wypowiedzenia umowy) Użytkownik nie będzie mógł się powtórnie zarejestrować w ramach Serwisu i być stroną umowy z Administratorem przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia usunięcia konta.  

   

  1. Postanowienia końcowe. 

  

11.1.                   Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez administratora Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności.  

11.2.                   Wszelka komunikacja z Administratorem Serwisu możliwa jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email: sports.analys.portalltd@gmail.com;  

11.3.                   Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: sports.analys.portalltd@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (login lub imię i nazwisko) Użytkownika składającego reklamację, szczegółowe określenie nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowanie satysfakcjonującego dla Użytkownika rozwiązania. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.  

11.4.                   Użytkownik nie może przenieść praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (Regulaminu) łączącej go z Administratorem na jakikolwiek podmiot trzeci – bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.  

11.5.                   Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych postanowień, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Publikując zmiany Administrator ma obowiązek wskazać, które postanowienia zostały zmienione, dodane lub usunięte. Informacje o zmianach w Regulaminie Administrator wysyła także na adresy e-mail Użytkowników. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie złożył dyspozycji usunięcia konta, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe postanowienia nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie (7) dni po opublikowaniu zmian.  

11.6.                   Administrator zastrzega również prawo do wydawania tzw. „oficjalnych komunikatów” na podstawie, których będzie mógł zawieszać stosowanie niektórych postanowień regulaminu. Informacja o wydaniu „oficjalnego komunikatu” będzie przekazywana w sposób tożsamy do pkt. 11.5. niniejszego Regulaminu.  

11.7.                   Wszelkie postanowienia Regulaminu, które okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie będą miały wpływu na ważność pozostałych jego postanowień. Bezskuteczne postanowienia Regulaminu będą przez Strony zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.  

1 1.8.                   Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.pewniaczek.pl  w formie, która umożliwia jego pobranie odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie, która umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.    

11.9.                   Językiem stosowanym w relacjach, których dotyczy niniejszy Regulamin jest język polski.  

11.10.               Użytkownicy oraz Administrator zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów między sobą. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd w Warszawie.  

11.11.               W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

-
FB Twitter instagram