Zamknij
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
Witryna Pewniaczek.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Pewniaczek.pl

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SERWISU PEWNIACZEK.PL  

   

   

1. Polityka ochrony danych osobowych (dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych prowadzoną przez administrującego stroną internetową pod adresem url: www.pewniaczek.pl (dalej: Serwis).  

   

Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).  

   

2. Polityka zawiera opis zasad ochrony danych stosowanych przez Serwis.  

   

3. Odpowiedzialny za wdrożenie, nadzór, monitorowanie przestrzegania i utrzymania niniejszej Polityki jest Administrator danych osobowych.  

   

Serwis zapewnia zgodność postępowania jego kontrahentów z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych.  

   

4. SKRÓTY I DEFINICJE:   

   

Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.  

   

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).  

   

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.  

   

Administrator danych osobowych - SPORTS ANALYST PORTAL Ltd., 2 ND FLOOR COLLEGE HOUSE, 17 KING EDWARDS ROAD, RUISLIP, LONDON HA47AE.   

   

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.  

   

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Serwis powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).  

   

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

   

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

   

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.  

   

Serwis oznacza stronę internetową prowadzoną pod domeną: www.pewniaczek.pl  

   

   

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SERWIS – ZASADY OGÓLNE  

   

5.1. Filary ochrony danych osobowych w Spółce:  

(1) Legalność – Serwis dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.  

(2) Bezpieczeństwo – Serwis zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.  

(3) Prawa jednostki – Serwis umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.  

(4) Rozliczalność – Serwis dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.  

   

5.2. Zasady ochrony danych  

Serwis przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:   

(1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);  

(2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);  

(3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);  

(4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);  

(5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);  

(6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);  

(7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);  

(8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).  

   

5.3. System ochrony danych  

System ochrony danych osobowych w Serwisie składa się z następujących elementów:  

1. Rejestr. Serwis opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Serwisie (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności przetwarzania danych z ochroną danych przez Serwis.  

2. Podstawy prawne. Serwis zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:  

a)  utrzymuje wewnętrzny system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,  

b)  inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Serwis przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Serwisu.  

3. Obsługa praw jednostki. Serwis spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:  

a)  obowiązki informacyjne. Serwis przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;  

b)  możliwość wykonania żądań. Serwis weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;  

c)   obsługa żądań. Serwis podejmuje odpowiednie działania, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO;  

d)  zawiadamianie o naruszeniach. Serwis stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.  

4. Minimalizacja. Serwis zarządza minimalizacją (privacy by default), a w tym:  

a)  zarządza adekwatnością danych;  

b)  reglamentuje i zarządza dostępem do danych;  

c)   zarządza okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.  

5. Przetwarzający. Serwis posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Spółki, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.  

6. Privacy by design. Serwis zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. Nowe funkcjonalności wprowadzane są łącznie z oceną wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania czy na początku nowej funkcjonalności.  

6. INWENTARYZACJA  

6.1. Dane szczególnych kategorii i dane karne  

Serwis identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne oraz zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych.  

   

6.2. Dane niezidentyfikowane  

Serwis identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane.  

   

6.3. Profilowanie  

Serwis identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Serwis postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

   

7. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH  

7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.  

7.2. Serwis prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.  

7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Serwisowi rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.  

7.4. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Serwis uznał za odrębną dla potrzeb Rejestru, Serwis odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Serwisu, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.  

8. PODSTAWY PRZETWARZANIA  

8.1. Serwis dokumentuje w RCPD podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.  

8.2. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (np. zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne, uzasadniony cel Serwisu), Serwis dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. Dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.  

8.3. Serwis wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e‑mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).  

9. SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH  

9.1. Serwis dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.  

9.2. Serwis ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji oraz metodach kontaktu z Administratorem Danych.  

9.3. Serwis dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.  

9.4. Serwis wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.  

9.5. W celu realizacji praw jednostki Serwis zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Serwis, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,  

9.6. Serwis dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.  

10. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE  

10.1. Serwis określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.  

10.2. Serwis informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.  

10.3. Serwis informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.  

10.4. Serwis informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.  

10.5. Serwis określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe.  

10.6. Serwis informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.  

10.7. Serwis informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.  

10.8. Serwis informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).  

10.9. Serwis informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.  

10.10. Serwis bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.  

11. ŻĄDANIA OSÓB  

11.1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Serwis wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Serwis może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.  

11.2. Nieprzetwarzanie. Serwis informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.  

11.3. Odmowa. Serwis informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.  

11.4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Serwis informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Serwis nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.  

11.5. Kopie danych. Na żądanie Serwis wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Serwis wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.  

11.6. Sprostowanie danych. Serwis dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Serwis ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Serwis informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.  

11.7. Uzupełnienie danych. Serwis uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Serwis ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Serwis nie musi przetwarzać danych, które są Serwis zbędne). Serwis może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.  

11.8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby Serwis usuwa dane, gdy:  

(1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,  

(2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  

(3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,  

(4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,  

(5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,  

(6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.  

Serwis określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.  

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Serwis, Serwis podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.  

W przypadku usunięcia danych Serwis informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.  

   

11.9. Ograniczenie przetwarzania. Serwis dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:  

a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,  

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,  

c) Serwis nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Serwis zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu  

W trakcie ograniczenia przetwarzania Serwis przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.  

Serwis informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.  

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Serwis informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.  

11.10. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Serwis wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Serwis, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Serwisu.  

11.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Serwis w oparciu o uzasadniony interes Serwisu lub o powierzone Serwisowi zadanie w interesie publicznym, Serwis uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Serwisu ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

11.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Serwis prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Serwis uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.  

11.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Serwis na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Serwis uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.  

11.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Serwis przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Serwis zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Serwisu, chyba że taka automatyczna decyzja: (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką, lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub (iii) opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby.  

12. MINIMALIZACJA  

Serwis dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.  

12.1. Minimalizacja zakresu  

Serwis zweryfikował zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.  

   

12.3. Minimalizacja czasu  

Serwis zobowiązuje się do kontroli cyklu zebranych danych osobowych, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem określonych terminów przetwarzania.  

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z wszelkich nośników, na których zostały zapisane (forma elektroniczna i fizyczna). Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Serwis.  

13. BEZPIECZEŃSTWO  

Serwis zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.  

13.1. Zgłaszanie naruszeń  

Serwis stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.  

14. PRZETWARZAJĄCY  

Serwis posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Serwis opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Serwisie. Serwis przyjął minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych.  

15. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI  

Serwis zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.  

W tym celu zasady wprowadzania nowych funkcjonalności przez Serwis odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych.  

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

16.1. Polityka wchodzi w życie z dniem  01.02.2020r.  

   

16.2. Zmiany Polityki wymagają publikacji na stronie internetowej pod adresem www.pewniaczek.pl oraz powiadomienia osób, których dane dotyczą (forma elektroniczna na wskazany przez te osoby adres e-mail).  

  

  
  

 

-
FB Twitter instagram